Nahlásiť voľné vozidlo

Kontaktovať dispečera

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

, Ing. Peter Formela

Dnes by som vám chcel povedať niečo o najdôležitejšom dohovore platnom v medzinárodnej cestnej doprave - Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (skrátene Dohovor CMR).

Tento dohovor bol uzatvorený v roku 1956 v Ženeve. V našej republike, ktorá bola vtedy súčasťou Československej socialistickej republiky začal tento dohovor platiť koncom roku 1974 a po prvýkrát bol publikovaný vyhláškou ministra zahraničných vecí  č. 11/1975.

V roku  1978 bol v Ženeve podpísaný Protokol k dohovoru CMR, ktorý upravoval článok 23. popisujúci náhrady škody. Národná rada SR ratifikovala tento protokol koncom roku 2007. V Zbierke zákonov bol publikovaný v oznámení č. 163/2008.

V roku 2008 bol dodatkovým protokolom doplnený Dohovor CMR. Doplnenie sa týkalo elektronického nákladného listu.

Toľko z histórie až po súčasnosť. Poďme sa pozrieť na to, o čom Dohovor CMR vlastne je.

Základným účelom tohto dohovoru (podobne, ako u väčšiny mnohostranných zmlúv) je zjednotiť pravidlá v medzinárodnej cestnej preprave tovarov, a tým podporiť rozvoj medzinárodného obchodu. Z praktického hľadiska to má veľmi veľký význam pre dopravcov aj prepravcov, lebo keby takýto dohovor neexistoval, všetko by sa riadilo národnými predpismi. Povedzme si úprimne, človek má čo robiť, aby pochopil niektoré zákony, vyhlášky a nariadenia vo svojom materinskom jazyku. Nie to ešte v cudzom a . Jeden dokument nahrádza desiatky iných.

Na tomto mieste by som rád zdôraznil, že kabotážne prepravy sa neriadia medzinárodnými dohovormi a pravidlami. Každý dopravca, ktorý kabotážne prepravy robí, by preto mal poznať aj predpisy daného štátu na vykonávanie prepravy na jeho území. (Kabotážne prepravy sú vnútroštátne prepravy vykonávané dopravcom z iného štátu. Napríklad, keď náš slovenský dopravca robí vnútroštátne prepravy v Nemecku a miesto nakládky aj miesto vykládky je na nemeckom území.)

O medzinárodnú prepravu sa jedná vtedy, keď je miesto nakládky v inom štáte, ako miesto vykládky. Aby sa Dohovor CMR dal aplikovať pri medzinárodnej preprave tovarov, musí byť buď miesto nakládky alebo miesto vykládky v štáte, ktorý je signatárom tohto dohovoru.

Existujú tri výnimky, kedy sa preprava nemôže uskutočniť podľa Dohovoru CMR aj napriek tomu, že ide o medzinárodnú prepravu:

 1. Je to pri preprave poštových zásielok, ktoré podliehajú medzinárodným poštovým dohovorom

 2. Pri preprave telesných pozostatkov – mŕtvych osôb

 3. Pri preprave sťahovaných zvrškov – čiže všetkého, čo si človek berie so sebou, keď sa sťahuje z jedného miesta na iné – nábytku, elektrických spotrebičov, oblečenia a bytových doplnkov a podobne.

Dohovor CMR - Abonex.sk

Dohovor CMR upravuje pravidlá, práva, povinnosti a zodpovednosti dopravcu a prepravcu, upravuje uzatváranie a realizáciu prepravných zmlúv, ako aj postupy pri uplatňovaní náhrady škody. Popisuje, čo majú obsahovať sprievodné dokumenty k preprave. Popisuje najdôležitejší dokument pri preprave tovarov, a tým je bezpochyby nákladný list CMR (skrátene CMR-ka). Je to úradný dokument, ktorý má štandardizovanú formu a je písaný zvyčajne v dvoch jazykoch. Nákladný list CMR je číslovaný a väčšinou si ho zabezpečuje dopravca. Dá sa kúpiť v predajniach, kde sa dajú zohnať aj iné formuláre používané v podnikaní. Niektorí dopravcovia, logistické a zasielateľské firmy si dávajú vytlačiť svoje CMR-ky, kde je aj logo ich spoločnosti.

Každá sada CMR-iek má bežne 5 a niekedy až 7 samo-prepisovacích listov.

-  Prvý červený list je určený odosielateľovi a je dokladom pre odosielateľa, že tovar bol odovzdaný dopravcovi na prepravu.

- Druhý modrý list je určený príjemcovi tovaru, aby vedel, koľko tovaru má od dopravcu prevziať.

- Tretí zelený list je určený dopravcovi, je zároveň dokladom, potvrdzujúcim, že tovar bol odovzdaný príjemcovi.

- Štvrtý a piaty čierny list slúžia na účely fakturácie.

- Šiesty a siedmy čierny list slúžili najmä pre potreby colných úradov v minulosti.

Na CMR-ke sú spravidla uvedené povinné nasledovné údaje:

a) miesto a dátum vystavenia,
b) meno a adresu odosielateľa,
c) meno a adresu dopravcu,
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
e) meno a adresu príjemcu,
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie,
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h) hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru.

Ďalej môžu byť doplnené aj nasledovné nepovinné údaje:

a) zákaz prekládky,
b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c) výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,
d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

Mali by tam byť uvedené aj výhrady dopravcu pri preberaní tovaru (v kolónke 18), kde sa dá pomocou číselného alebo číselno-písmenového kódu pomerne presne vyjadriť výhrada dopravcu (napríklad kód 3 znamená poškodený obal, kód 5c znamená, že kontrola počtu kusov nie je možná z toho dôvodu, že sa jedná o veľký počet balených kusov, alebo kód 8 znamená premočený tovar). V prípade zistenia poškodenia  alebo nejakej výhrady dopravcu na nakládke, by mal dopravca kontaktovať objednávateľa prepravy a vyžiadať si pokyny na ďalšiu realizáciu prepravy. Tu by som odporúčal dopravcovi, aby tiež urobil fotodokumentáciu, kde by bol jasne viditeľný dôvod výhrady. Pokiaľ dopravca nezaznamená žiadnu výhradu pri nakládke, berie sa za to, že tovar bol naložený v poriadku a v takom množstve, aké sa uvádza na CMR-ke.

Na CMR-ke môžu byť, okrem potvrdenia o prevzatí tovaru príjemcom od dopravcu, aj iné záznamy príjemcu pri preberaní tovaru, a to najmä vtedy, keď tovar dovezený príjemcovi bol zjavne poškodený alebo chýbajúci. V takom prípade zvykne príjemca urobiť aj protokol o škode a fotodokumentáciu, ktoré slúžia najmä pre potreby poisťovne, prípadne dokazovanie zodpovednosti v prípade súdneho sporu.

V ďalších kapitolách dohovoru sú popísané povinnosti odosielateľa a dopravcu, ich práva a zodpovednosti od prevzatia tovaru na prepravu až po doručenie príjemcovi.

Zodpovednosť dopravcu začína v momente, keď prevezme tovar na prepravu a končí v momente vydania tovaru príjemcovi. Dopravca zodpovedá za poškodenie alebo stratu zásielky počas prepravy a tiež za prekročenie dodacej lehoty. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:

a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.

Medzinárodná preprava tovaru - Dohovor CMR - Abonex.sk

Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom liste, je povinnosťou odosielateľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca vedel o presnej povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky. Dôležité je, že toto platí aj pri preprave nebezpečného tovaru v podlimitnom množstve, kedy nie je potrebná ADR výbava ani osobitne preškolená osádka vozidla.

Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu. Okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vznikli odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo počas jej prepravy.

Dohovor CMR popisuje aj podávanie reklamácií a žalôb pri plnení prepravnej zmluvy. Reklamácie voči dopravcovi môžu byť z dôvodu poškodenia, straty prepravovaného tovaru alebo z dôvodu prekročenia dodacej lehoty. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak bola dopravcovi zaslaná písomná výhrada do 21 dní po tom, čo zásielka bola doručená. Ak príjemca pri preberaní zásielky zistí zjavné poškodenie alebo chýbajúcu časť zásielky, musí ihneď, najneskôr však do 7 dní, o tom upovedomiť dopravcu písomnou výhradou. Pri poškodení tovaru, ktoré nie je zjavne znateľné, musí tak urobiť do 7 dní od zistenia tohto poškodenia. V mojej dlhoročnej praxi som sa nestretol s druhým prípadom, že by sa dodatočne reklamovalo poškodenie po určitom čase. Myslím si, že dokazovanie, že poškodenie zavinil dopravca, je dosť problematické, pretože poškodenie tovaru mohlo byť spôsobené ešte pred začatím prepravy alebo počas manipulácie, v skladoch odosielateľa alebo príjemcu.

Párkrát som sa stretol s mylnou domnienkou prepravcu, že dopravca zodpovedá za poškodenie alebo stratu tovaru do plnej výšky hodnoty tovaru, čo nie je celkom pravda. V niektorých prípadoch by som odporúčal poistiť prepravovaný tovar. Podľa protokolu k dohovoru CMR je stanovený maximálny limit náhrady škody, za ktorý ručí dopravca - 8,33 XDR za každý začatý chýbajúci/poškodený kilogram hmotnosti tovaru. Taká suma je krytá aj poistením zodpovednosti dopravcu nazývaného aj poistením CMR. Ak je však v CMR-ke uvedená cena zásielky alebo osobitný záujem na dodaní, v tomto prípade dopravca ručí do plnej výšky hodnoty tovaru takto uvedenej. Pri úplnej strate zásielky musí v tomto prípade dopravca zaplatiť úplnú hodnotu tovaru, ako aj dovozné, clo, DPH, spotrebné dane, atď. Pokiaľ je táto hodnota vyššia, ako suma poistného krytia zodpovednosti dopravcu odvodená od dohovoru CMR, dopravca musí takýto tovar pripoistiť. Týka sa to najmä ľahkých a drahých tovarov.

Ak bude prekročená dodacia lehota a príjemca preukáže, že škoda vznikla z tohto dôvodu, dopravca je povinný škodu uhradiť len do výšky dovozného. V praxi, najmä pri prepravných zmluvách so zákazníkmi z automobilového priemyslu sa stretávame aj s požiadavkou na náhradu škody pri zastavení výrobnej linky. Niektoré poisťovne ponúkajú aj poistenie tohto rizika, ktoré je podľa môjho názoru nad rámec dohovoru CMR.

Súvisiace články

 • Niečo z praktických vecí pri samotnej realizácii prepravy

  Čítať viac ›
 • Medzinárodná preprava tovaru - Abonex.sk

  Čo by mal vedieť každý, kto sa podieľa na medzinárodnej preprave tovarov?

  Čítať viac ›