Nahlásiť voľné vozidlo

Kontaktovať dispečera

Prepravcovia a špedičky, čo má s nami CBAM?

, Mgr. Peter Formela

Nové pravidlá EÚ o uhlíkovej hranici z pohľadu zasielateľa, čo to vlastne CBAM je a ako sa naňho pripraviť

Dobrá myšlienka, vyššia administratíva

Mechanizmus na úpravu uhlíkovej hranice (CBAM) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je súčasťou jej stratégie Green Deal. Cieľom CBAM je zabezpečiť, aby sa importované výrobky do EÚ podrobili rovnakým environmentálnym štandardom ako výrobky vytvorené v rámci EÚ. Tým sa má zabrániť tzv. uhlíkovému úniku, ktorým by sa prechádzalo výrobe mimo EÚ, kde nie sú tak prísne environmentálne predpisy, a tým aj výrobe s vyššími emisiami skleníkových plynov.

CBAM by mal byť aplikovaný na určité sektory, ktoré majú vysokú intenzitu emisií CO2 a sú predmetom medzinárodnému obchodu. Tieto sektory by mali byť postupne zahrnuté do systému CBAM. Plány Európskej komisie naznačujú, že by sa mohlo začať s oceliarskym, hliníkovým, chemickým a hnojivovým priemyslom.

CBAM by mal fungovať prostredníctvom zavedenia sadzieb na uhlíkové emisie pre určité produkty, ktoré by sa vzťahovali na ich uhlíkovú stopu. Tieto sadzby by sa mali vyberať na hraniciach EÚ, keď sa výrobky dovážajú, pričom by sa mali zohľadniť emisie CO2, ktoré boli vyprodukované počas ich výrobného procesu. Tým by sa zabezpečilo, že výrobcovia mimo EÚ, ktorí vyrábajú výrobky s vysokými emisiami, by museli platiť za svoje emisie rovnako ako tí v EÚ.

Cieľom CBAM nie je len znižovať emisie CO2, ale aj zabezpečiť férovosť medzinárodného obchodu a ochrániť európske podniky pred nekalou konkurenciou zo strany tretích krajín, ktoré nemusia dodržiavať rovnaké environmentálne štandardy.

CBAM by mal byť navrhnutý tak, aby bol v súlade so záväzkami EÚ podľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a aby bol transparentný a predvídateľný pre obchodníkov a výrobcov. Vzhľadom na jeho potenciálne významné dôsledky na medzinárodný obchod a priemysel by sa CBAM mal realizovať po konzultáciách s rôznymi zainteresovanými stranami a mal by sa zohľadniť ich názory a obavy počas sledovacieho obdobia.

CBAM a špedície

Pre zasielateľské a špedičné spoločnosti je dôležité vedieť, že CBAM je nástroj environmentálnej politiky EÚ, ktorý má podporiť klimatické ambície EÚ dosiahnuť do roku 2030 čisté zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) o aspoň 55 % a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. CBAM dopĺňa systém obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS), ktorý bol nedávno posilnený ako súčasť legislatívneho balíka "Fit for 55" EÚ. CBAM sa nezameriava na krajiny, ale na vložené emisie oxidu uhličitého (CO2e) dovozených tovarov do EÚ, najmä v odvetviach, ktoré sú v rozsahu EU ETS a sú najviac ohrozené rizikom uhlíkovej úniku. Tieto odvetvia zahŕňajú cement, železo a oceľ, hliník, hnojivá, vodík a elektrinu.

Počas prechodného obdobia (1. októbra 2023 - 31. decembra 2025) musia dovozcovia CBAM hlásiť vložené emisie tovarov do EÚ štvrťročne. Počas tohto obdobia sa nepožaduje odovzdanie certifikátov CBAM ani overenie nahlásených údajov. Dôležité je aj to, že dovozcovia môžu dočasne využívať iné metódy (odhady) na hlásenie emisií do 31. júla 2024.

Ďalšie zodpovednosti zahŕňajú správu o vložených emisiách do CBAM Transitional Registry, kde musia dovozcovia špecifikovať množstvo dovezeného tovaru, vložené emisie a cenu uhlíka vo výrobných krajinách. Dôležité je udržiavať aktualizovaný zoznam dovezeného tovaru a komunikovať s výrobcami, ktorí sú zodpovední za monitorovanie priamych a nepriamych emisií. Vzhľadom na odlišné časové obdobia medzi výrobcami a dovozcami musia dovozcovia využívať najnovšie údaje o vložených emisiách od výrobcov pre svoje štvrťročné hlásenia. Opravy štvrťročných správ sú možné až do dvoch mesiacov po konci štvrťročného obdobia. Spoločnosti by mali začať pripravovať svoje metódy monitorovania a zabezpečiť správne údaje čo najskôr počas prechodného obdobia, aby sa pripravili na plné uplatňovanie CBAM počas následného definitívneho obdobia.

V procese CBAM majú špedície dôležitú úlohu ako sprostredkovatelia medzi vývozcom/importérom a colnými úradmi. Ich úlohou je zabezpečiť, že všetky potrebné dokumenty ku preprave v ich réžii boli správne vyplnené a predložené, a že tovar je riadne colne deklarovaný pri prechode cez hranice EÚ. Špedície musia byť informované o nových požiadavkách a postupoch súvisiacich s CBAM, aby mohli svojim klientom poskytnúť odbornú pomoc a poradenstvo. To zahŕňa aj informovanie o nových sadzbách na uhlíkové emisie a ich dopadoch na colné procedúry a náklady.

Okrem toho môžu špedície poskytnúť svoje skúsenosti a odborné znalosti pri riadení procesu dodávok a optimalizácii logistiky tak, aby sa minimalizovali časové oneskorenia a náklady spojené s dodržiavaním nových predpisov. Napriek tomu, že samotné špedičné spoločnosti nemusia byť priamo zodpovedné za splnenie požiadaviek CBAM, ich úloha ako sprostredkovateľov v medzinárodnom obchode znamená, že musia rozumieť novým colným a environmentálnym opatreniam a musia byť schopné efektívne komunikovať s colnými orgánmi a ich klientmi. Takto môžu pomôcť zabezpečiť, že prechod tovaru cez hranice EÚ je hladký a bez problémov.

Prepravca (a v jeho postavení aj zasielateľ/špedícia) musí zabezpečiť niekoľko krokov počas transportu prepravy v súvislosti s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM):

 1. Dokumentácia a colné deklarácie: Prepravca musí mať k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa tovaru a jeho uhlíkovej stopy. Táto dokumentácia by mala obsahovať informácie o emisiách CO2 spojených s výrobou tovaru a všetky relevantné colné deklarácie, ktoré sú aktualizované a zverejňované na stránke, ktorej link nájdete nižšie. Na rozdiel ale od colného konania je príslušným štátnym orgánom Ministerstvo životného prostredia (zatiaľ, môže sa to zmeniť)
 2. Informovanosť o nových colných predpisoch: Prepravca musí byť informovaný o nových colných predpisoch súvisiacich s CBAM a poznať ich dopad na logistické procesy a náklady.
 3. Komunikácia s obchodnými partnermi: Prepravca by mal aktívne komunikovať so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi, aby sa uistil, že sú si vedomí nových požiadaviek a sú pripravení dodržať ich. Prioritne má povinnosť od výrobcu/importéra získať všetky potrebné údaje do hlásenia o CBAM, ktoré budú zhodné s colnými dokladmi.
 4. Dodržiavanie colných postupov: Prepravca musí zabezpečiť, že tovar je riadne colne deklarovaný a dodržiavané sú všetky colné postupy a pravidlá súvisiace s CBAM.
 5. Spolupráca so štátnymi orgánmi: Prepravca musí spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia a colnými orgánmi a poskytnúť im všetky potrebné informácie a dokumentáciu na overenie dodržiavania požiadaviek CBAM počas prepravy tovaru cez hranice EÚ. Počas prvej fázy sledovaného obdobia boli (aspoň teda v SR) najväčší deklarovaní dovozcovia kontrolovaných komodít kontaktovaní priamo za účelom sledovania a hlásenia pohybov, v riadnom procese bude toto hlásenie povinné pre všetkých dovozcov.

Tieto kroky sú dôležité na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek CBAM a minimalizáciu rizika a komplikácií spojených s prepravou tovaru do EÚ.

CBAM po skončení prechodného obdobia

Po skončení prechodného obdobia budú musieť dovozné spoločnosti platiť finančnú kompenzáciu za uhlíkové emisie vypustené pri výrobe dovezených tovarov. Spoločnosť, ktorá vyššie uvedené komodity dováža, si bude musieť zakúpiť CBAM certifikáty (niečo podobné ako dnešné emisné kvóty), ktorých cena bude určená cenami Európskeho systému obchodovania s emisiami upravenými o všetky bezplatné emisné povolenky, ktoré výrobcovia dostávajú v rámci EÚ na krytie uhlíkových nákladov vznikajúcich počas výrobného procesu v krajine výroby. Úloha nás ako prepravcov a zasielateľov ešte nie je konkrétne špecifikovaná, ale je viac ako zrejmé, že za transfer dokumentov budeme v niektorých štádiách prepravy zodpovední.

Čo nám hrozí?

Z webovej stránky nevidieť priamu zmienku o sankciách za porušenie Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Avšak, sankcie a následky za porušenie tohto nariadenia by mohli byť podobné tým, ktoré sú bežné v prípade porušenia colných predpisov a environmentálnych štandardov.

Tu je niekoľko možných sankcií, ktoré by mohli byť uplatnené v prípade porušenia CBAM:

 1. Finančné pokuty: Porušenie pravidiel CBAM by mohlo viesť k uloženiu finančných pokút pre dovozcov, vývozcov, prepravcov alebo iné zainteresované strany.
 2. Zastavenie tovaru: Colné orgány by mohli zastaviť tovar, ktorý je podozrivý z porušenia pravidiel CBAM, až kým sa nevyjasnia všetky pochybnosti alebo nebudú splnené všetky požiadavky.
 3. Straty dobrého mena a obchodných vzťahov: Porušenie environmentálnych noriem a colných predpisov by mohlo viesť k poškodeniu reputácie a obchodných vzťahov zainteresovaných strán.
 4. Zákaz činnosti: V extrémnych prípadoch by colné orgány mohli uložiť zákaz činnosti alebo obmedzenia pre subjekty, ktoré opakovane porušujú pravidlá CBAM.

Je možné, že podrobné sankcie a následky za porušenie CBAM budú bližšie špecifikované v legislatíve a príslušných právnych predpisoch Európskej únie alebo v následných oznámeniach a smerniciach Európskej komisie. Preto je dôležité sledovať ďalšie vývoje a aktualizácie týkajúce sa CBAM. My to budeme ďalej sledovať na stránke:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Dôležité pojmy:

 1. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): CBAM je mechanizmus, ktorý zaviedla Európska únia (EÚ) na podporu svojich klimatických ambícií. Umožňuje EÚ zaviesť poplatky na uhlíkové emisie dovozeného tovaru, aby sa zabránilo uhlíkovému úniku a podporili sa záväzky EÚ v oblasti klimatických zmien.
 2. EU Emission Trading System (EU ETS): EU ETS je systém obchodovania s emisiami EÚ, v rámci ktorého sa stanovujú limity emisií pre priemyselné podniky a povolenia na emisie sa obchodujú. CBAM dopĺňa tento systém, aby sa zabezpečilo, že dovozcovia z krajín mimo EÚ budú mať podobné náklady na uhlíkové emisie ako v EÚ.
 3. Vložené emisie (Embedded emissions): Tieto emisie sa týkajú emisií CO2e, ktoré sú spojené s výrobou a prepravou tovaru. CBAM zavádza poplatky na tieto vložené emisie v dovozenom tovare ako prostriedok na internalizáciu uhlíkových nákladov.
 4. Prechodné obdobie (Transitional period): To je časové obdobie od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025, počas ktorého sa zavádza a testuje systém CBAM. Počas tohto obdobia dovozcovia nahlasujú vložené emisie a nepodliehajú poplatkom, no musia dodržiavať povinnosť hlásenia a nastavenia systémov.
 5. MRV (Monitoring, Reporting, Verification): Tieto procesy sú dôležité pre zabezpečenie účinného fungovania CBAM. Zahrňujú monitorovanie emisií, hlásenie o vložených emisiách a overenie týchto údajov. V prechodnom období sú MRV prísne dobrovoľné, ale s postupným zavedením CBAM sa stávajú povinnými.
 6. Hlásateľský deklarant (Reporting declarant): Tento subjekt je zodpovedný za nahlásenie vložených emisií do CBAM. Vo väčšine prípadov ide o dovozcov, ktorí zabezpečujú správne a úplné hlásenie emisií do systému CBAM.
 7. CBAM Transitional Registry: Tento register je centrálnym miestom, kde dovozcovia nahlásia vložené emisie počas prechodného obdobia. Slúži na zhromažďovanie a spracovanie údajov o vložených emisiách pre ďalšie posúdenie a hodnotenie systému CBAM.

Tieto pojmy sú kľúčové pre pochopenie fungovania a zavedenia CBAM, najmä pre zasielateľské a špedičné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodnom obchode s tovarom.

Zdroje:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu, CBAM – Kontrolný zoznam pre dovozcov do EÚ , Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2778/127227

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0dc964b-8f3e-11ee-8aa6-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-300458340